Denna profetia gavs till framlidne Stanley Frodsham på Elim Bible Institute i USA 1965

Broder Frodsham var en av dem som fick ta emot sitt dop i den Helige Ande i Sunderland 1908 där Pingströrelsen i Storbritannien hade sin begynnelse. Han var en erkänd profet och lärare i Kristi kropp. Han levde under tiden för Pingstväckelsen, den stora Helandeväckelsen och den Karismatiska rörelsens början.

Han författade även den kända boken ”Smith Wigglesworth: Apostle of Faith” (svensk titel: Smith Wigglesworth – Trons apostel). Det står skrivet: ”Förakta inte profetiskt tal, men pröva allt, behåll vad gott är” (1 Tess 5:20-21). Det följande är ett profetiskt ord som gavs till en som var under en kraftig smörjelse. Vår uppfattning är att alla som läser dessa allvarliga profetiska varningar ska ta dem på fullaste allvar.”Ha tro på HERREN, er Gud, så ska ni få ro. Och tro på hans profeter, så ska ni bli lyckosamma” (2 Krön 20:20).

Citat: Jag kallar många till tjänst och utrustar dem men kom ihåg att många ska falla. De ska vara som skinande ljus och människorna ska glädjas över dem. Men de ska överraskas av bedrägliga andar och ska leda många av Mitt folk vilse. Lyssna ivrigt vad gäller dessa saker, för i de sista dagarna ska det komma förföriska andar som ska vända bort många av Mina smorda. Många ska falla på grund av olika lustar, och på grund av myckenhet av synd. Men om ni söker Mig ivrigt ska jag fylla er med Min Ande. När någon vänder åt höger eller vänster ska du inte vända tillsammans med dem, utan hålla dina ögon helt fästa på Herren.

De kommande dagarna är de farligaste, svåra och mörka, men min Ande ska utgjutas mäktigt över många städer. Mitt folk måste bli ihärdigt varnade inför dagarna som ligger framför. Många ska vända sig efter förföriska andar; många förför redan Mitt folk. Det är de som UTÖVAR rättfärdighet som är rättfärdiga. Många täcker sina synder med stora teologiska ord. Men jag varnar er för förföriska andar som undervisar Mitt folk på ett ont sätt.

Jag förmanar er att ivrigt utforska Skrifterna dessa sista dagar. För det som står skrivet ska verkligen bli uppenbart. Det kommer ett ökande antal bedragare bland Mitt folk som ska tala ut sanningen och vinna favör hos folket. De troende ska undersöka Skrifterna och säga. ”Vad dessa män säger är sant.” När de sedan har vunnit människornas hjärtan då och ENDAST DÅ ska de komma fram med dessa felaktiga läror. Skänk därför inte era hjärtan till människor och beundra inte dem som människor beundrar. Genom just dessa personligheter ska satan få inträde bland Mitt folk. SE UPP FÖR FÖRFÖRARE.

Tror ni att fienden som förför ska lansera en ny irrlära och skylta med den inför människor? Han kommer att tala ut ord om rättfärdighet och sanning, och kommer att framträda som en ljusets tjänare och förkunna Ordet. Människornas hjärtan ska vinnas. Sedan, när hjärtana är vunna, kommer de att presentera sina läror och människorna ska bli bedragna. Folket ska säga: ”Talade han inte så och så? Och undersökte vi inte det i Ordet? Därför är han en rättfärdighetens tjänare.

Detta som han nu talat ser vi inte i Ordet, men det måste vara rätt, för de andra sakerna han sa var sanna.”

Låt er inte bedras. För bedragaren ska först söka vinna mångas hjärtan, och sedan ska han presentera sina försåtliga läror. Du kan inte urskilja dem som är av Mig och dem som inte är av Mig när de börjar predika. Men sök mig ständigt, och sedan när dessa läror förs fram ska ni ha ett vittnesbörd i hjärtat att dessa inte är av Mig. Frukta inte, för jag har varnat er. Många kommer att bli bedragna. Men om ni vandrar i helighet och rättrådighet inför Herren ska era ögon öppnas och Herren ska beskydda er. Om ni ständigt fäster blicken på Herren kommer ni att veta när läran ändras, och kommer inte att bli förd in i det. Om era hjärtan är rätta ska jag bevara er, och om ni ständigt litar på mig ska jag upprätthålla er.

Rättfärdighetens tjänare ska vara på detta sätt – hans liv ska vara i överenstämmelse med Ordet, och hans läppar ska frambära det som är sant till fullo, och det ska inte vara någon blandning. När uppblandningen kommer fram ska du veta att han inte är en rättfärdighetens tjänare. Bedragarna talar först sanningen och sedan villfarelse, för att täcka över sina egna synder som de älskar. Därför förmanar jag och befaller er att studera Skrifterna beträffande förföriska andar, för detta är en av de stora farorna dessa sista dagar.

Om ni verkligen dömer er själv ska ni inte bli dömda. När ni söker Mitt ansikte och längtar efter att bli renade av Mig i hjärtats hela sanning och renhet ska jag döma er i det fördolda, och det som finns i hjärtats dolda kammare ska inte bli uppenbarat för andra. Jag ska göra det i det fördolda och ingen människa ska veta det. Och skammen som ska synas i mångas ansikte ska inte ses i era ansikten. Jag undervisar er i därför i kärlek och barmhärtighet. Och därför har jag sagt att om en människa dömer sig själv ska han inte bli dömd.

Det är inte till Mitt välbehag att Mitt folks skam ska ses av alla. Hur kan jag döma världen om jag inte dömer Mitt hus först? Lyssna noga på dessa saker som jag säger er. Om ni inte vill lyssna noga på Mig ska din skam bli tydlig för alla.
Jag vill att ni betänker Mitt liv på jorden – smörjelsen över Mig var stark och likväl var frestelserna stora på alla sidor; i en form och sedan i en annan, först erbjöds jag härligheten i jordens kungadömen och sedan smädades och förföljdes jag. Stor härlighet kommer att ges till Mitt folk, och likväl kommer frestelserna att intensifieras från alla håll. Tro inte att det inte ska finnas några frestelser eller förföljelser med härligheten.

Frukta inte dagarna som kommer, utan frukta bara detta enda – att ni ska vandra på ett sådant sätt som behagar Herren. I denna tid ställer jag iordning och upprättar (ordering and setting up) Min kyrka och den ska verkligen bli ren, utan fläck eller skrynkla. Jag kommer att göra verk i Mina älskade som inte har setts sedan världen grundlades. Jag har visat er dessa saker så att ni ska söka Herren ivrigt av hela hjärtat, och för att ni ska vara bevarare för Hans folk.

Spring inte till den här eller den där, för Herren har bestämt att frälsning finns i Honom och endast i Honom. Ni ska inte vända er till den här herden eller den där, för det kommer att bli ett stort skingrande över jorden. Håll därför blicken fäst på Honom för Han kommer att göra dessa saker tydliga för er. Ni ska inte titta hitåt eller ditåt, för källorna som tidigare var fyllda med vatten ska försvinna. Men när ni ivrigt söker Honom ska Han öka er styrka och er tro, så att Han kan förbereda er för denna tid som kommer.

Sanningarna som jag har avslöjat för er måste bli en del av er – inte bara en erfarenhet, men en del av er sanna natur. Står det inte skrivet att jag begär sanning i det inre? Det är Herrens sanning som uttrycks i hela er varelse som ska uppehålla er. Många ska erfara sanningen, men sanningen måste bli en del av er, av ert sanna liv. När män och kvinnor ser på er ska de inte bara höra rösten men se sanningens uttryck. Många ska bli besegrade eftersom de inte ständigt är på Mina vägar, och eftersom de inte har tillåtit sanningarna att bli en del av dem. Jag visar er dessa saker för ett ni ska vara förberedda, och ha fullföljt allt, för att stå.

Översatt från Engelskan 15/7 av Maj-Lis Wirth

Vi har valt att bara ta med valda delar av denna långa profetia, helheten i detta budskap kan du finna på länken ElvorOchJanne

Undervisning