E-post från Carina!

 E-post från Carina! Tack för en del intressanta svar William! Ett kort utdrag av ett av alla dina svar löd: "Ett uttryck för detta var att den genetiska koden började mutera och genetiska sjukdomar började uppträda. Men på Adams och Evas tid fanns inga genetiskt överförbara sjukdomar".
Jag undrar om det står i bibeln att på grund av människornas synd, ondska efter syndafallet medförde detta att människornas DNA började mutera och skapa genetiska sjukdomar?

 Svar: Tack för dina bra ställda frågor. För det första så är sjukdom inte lika med onska utan en konsekvens av något som gått fel för länge länge sedan, döden är också en konsekvens av något som hänt i tidernas beynnelse. Sjukdom har alltså ingenting med att man på något sätt skulle vara ond eller är straffad av Gud. Det finns kristna som påstår att sjukdom är ett Guds straff, eller att Han fostrar människor genom sjukdom.

Jag tar allvarligt avstånd från den synen och teologin att Gud skulle fostra genom sjukdom. Den helige Ande är vår lärare och Han fostrar oss i kärlek till att göra det som behagar Gud. Något annat sätt som Gud skulle använda för att leda sina barn nämner inte bibeln. Läs Joh evangelium kap 16:7-9. Däremot så kan ett aktivt liv i tex droger eller annat nedbrytande leverne skapa förutsättningarna för att bli sjuk, men det är en helt annan sak.

Adam och Evas olydnad fick konsekvenser för hela skapelsen, även för miljön.
För några årtionden sedan var det ingen som tänkte på den nedsmutsning som förekom genom att kemikalier och avfall dumpades i olika vattendrag. Det verkade vara så betydelselöst i det stora hela. I dag vet vi att bara två eller tre delar på miljoner av vissa gifter kan vara farliga för vår hälsa. Synden inom oss påminner på ett skrämmande sätt om giftigt avfall. Även små doser är farliga.

1Mos3:22-24 säger att livet i Edens trädgård var som det är i himlen. ALLT VAR FULLKOMLIGT! Det fans inga sjukdomar, ingen död, inget våld mm. Den genetiska koden måste ha varit fullkomligt perfekt, med andra ord så hade människan ett evigt liv i full harmoni med sig själv naturen och med Gud. Men efter syndafallet så började något att brytas ner hos människan, vad var det då som bröts ner?

1 Mos4:8-10. Genom Adams och Evas olydnad kom synden in i människosläktet. De kanske trodde att deras synd inte innebar så mycket, men lägg märke till hur snabbt deras syndiga natur utvecklades i barnens liv. Olydnaden ledde omgående till överlagt mord. En till synes obetydlig synd har en otrolig förmåga att växa och hamna utanför människans kontroll.

1Mos 4:19-26. Detta avsnitt om Lamek och hans familj visar några exempel på den förmåga Gud har utrustat oss med. Men vi ser också hur synden utvecklas med tiden. Ett nytt mord hade inträffat troligen i självförsvar. Våldet och människans destruktiva beteende ökar.

 Men hur kunde dessa människor leva så länge som tex Adam (930 år)....
Citat A. Gärdebom Genesis:"Människans kropp förnyas hela tiden: gamla celler dör och nya bildas. Åldrandet och döden beror på att denna process avbryts. Men skulle processen inte avbrytas skulle människan kunna leva mycket länge, i princip i evighet; det finns i den mekanismen inget som säger att människan måste dö. (Det finns i och för sig s.k. telomerer (DNA-sekvenser i ändarna på kromosomerna) som fökortas vid varje celldelning, och som därmed verkar sätta en gräns för hur många gånger en cell kan dela sig. Men cancerforskning har också visat att det finns enzymer som kan avbryta denna förkortning, vilket leder till att cancerceller inte åldras i samma takt som vanliga celler.)

Det finns två faktorer som gör att människan skulle mycket väl kunna ha levat flera hundra år så som det beskrivs i Första Mosebok:

1. Människans arvsmassa var mycket friskare kort efter skapelsen; många genetiska defekter som bidrar till sjukdom och åldrande fanns inte då.

2. Klimatet/miljön på jorden var mycket gynnsammare innan Noas flod. Sannolikt omgavs jorden av ett skyddande ånghölje, vilket skulle ha skyddat mot skadlig strålning och skapat ett växthusklimat (vilket även skulle förklara varför man hittar t.ex. fossil av tropiska växter på Grönland). Man ser i 1:a Mos att människans ålder sjunker dramatiskt efter floden.
Dessa två faktorer kombinerat med att inget biologiskt säger att människan *måste* dö är den vanliga förklaringen till de långa livslängderna".Slut citat

Med tiden så ökade våldet, sjukdomarna och krigen, jorden var inte längre det fullkomliga paradis som Gud hade avsett. Samtidigt som människornas kroppar blev försvagade och sänktes i ålder, från att kunna bli nästan tusen år skönk livslängden till mellan 70 – 100 år. I ett lavinartad förfall skulle nu människosläktet bli ytterligare försvagat - befolkningsexplosionen blev på ett nytt sätt en explosion i onska.

Vi vet enligt bibeln att onskan var så utbredd på Noas tid att Gud beslöt att förgöra hela världen (utom Noa och hans söner).
Sodom och Gomorra är ett annat exempel på människors onska och beteende som utvecklades efter syndafallet. Strax innan Jesus kommer tillbaka skall det bli ungefär likadant som det var på Noas och Sodoms tid.
Luk 17:26-37

Läser vi i Guds Ord så ser vi att det bara blir värre och värre på vår planet. Vi utrotar djuren - förorenar vattnen - dödar och krigar – nya sjukdomar har dykt upp som vi inte har botmedel mot - missbruket av alkohol och andra droger har lavinartat ökat i hela världen – svälten ökar – egoismen och själviskheten står i första rummet – familjerna slås söner. Jag kan göra listan hur lång som helst och det verkar inte som om det finns någon hejd på eländet.

Detta har kommit till efter syndafallet i etapper och kommer bara att öka lavinartat ju längre tiden går tills Jesus kommer tillbaka. Varför blir det inte bättre och bättre i världen? Utan bara sämre och sämre? Tekniken och våra uppfinningar blir ju naturligtvis effektivare, smartare och bättre. Men människans etik och moral i det stora hela blir bara sämre och sämre. Jag är helt övertygad om att koncentrationslägren i andra världskriget var ett sataniskt uttryck för den ondska som finns i den fallna människan och som startade i och med genom syndafallet. 

Vi kan inte gömma oss bakom snälla gärningar och peka finger åt Hitler och säga att han var ond, för vi är av samma natur och kommer att göra samma gärningar om vi ställs i samma situation. Så länge omständigheterna är för oss så kan vi visa lite snällhet och kanske rent av lite godhet. Men när omständigheterna får oss att välja mellan godhet och att överleva, så är jag helt övertygad om att de flesta väljer att överleva på bekostnad att den andres bröd eller död. 

Helt enkelt för att vi är en del av den fallna människan bunden till det som Adam och Eva gav oss som ett dåligt arv. Endast i Jesus Kristus kan den förbannelsen brytas och jag kan bli fri - jag är ett levande bevis för att så är fallet, och inte bara jag utan tusentals andra kristna kan vittna om samma sak.

Världen kanske inte blir bättre på grund av att jag blivit kristen. Men i kaoset och det som sker omkring mig har jag i alla fall frid med Gud och ett hopp om frälsning och evigt liv jag kan vittna om. Det betyder väldigt mycket i en värld som lever på lånad tid. Joh 3:16
Jag kan inte annat än att säga att vår situation i världen har blivit katastrofalt sämre än vad som menas i första Mosebok.

Människan har glidit tillbaka till att bli en fiende till skapelsen och till varandra OCH GUD! Men tack och lov för att det finns en räddning – inte bort från det vi sargar och förstör omkring oss, utan till det som helar och läker oss – Jesus Kristus.

Tack för ditt intresse, hoppas mitt svar leder dig i alla fall en liten bit fram i ditt sökande efter sanningen.
William Nielsen.

Där det står (citat) av: Anders Gärdeborn www.Genesis.nu

 

 

 

Undervisning